बिभिन्न बिषयमा नि:शूल्क तालिम खुल्यो, के के छन् त तालिम ? हेर्नुहोस् ।

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT)

Enhanced Skills for Sustainable and Rewarding Employment (ENSSURE) Project

Sanothimi, Bhaktapur

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्
दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप ( ENSSURE) परियोजना
सानोठिमी, भक्तपुर

यस प्रतिष्ठानबाट देहाय अनुसारका सिप विकाश तालिमहरु संचालन हुने भएकोले तालिम लिन इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र मा अबेदन फारम भर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।  प्रशिक्षार्थीहरुबाट तालिम बापत कुनै शुल्क लिइने छैन र तालिम सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराईनेछ। म्याद नाघी आएको र रित नपुगेको आवेदन उपर कुनै कारबाही नहुने  ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित
गरिएको छ ।
तपसिल

S.N. Package no. Sectors Sub-sectors Occupations Allocated Number Remarks
1 P-1-079/80 RE Construction /Civil Engineering Sanitary Service/Plumbing Plumber 340
2 MPRT-1-079/80 RE Electronics Telecommunication Mobile Phone Repair Technician 340
3 CCTV-1-079/80 RE IT Hardware (Security and Surveillance) CCTV Installation Technician 200
4 LTVT -1-079/80 RE Consumer Electronics LCD/LED TV Repair Technician 100
5 LVEM-1-079/80 RE Automobile Four Wheeler Light Vehicle Electric Mechanic 160
6 LVEnM-1-079/80 RE Four Wheeler Light Vehicle Engine Mechanic

 

160

 

 

 

7 MM-1-079/80 RE Two Wheeler Motorcycle Mechanic 140
8 CO-1-079/80 RE Computer/IT Computer Application Computer Operator

 

200

 

 

 

9 CHT-1-079/80 RE Computer/IT Computer Hardware Computer Hardware Technician 200
10 CNT-1-079/80 RE IT Hardware/Computer Network Computer Network Technician 100
11 GD-1-079/80 RE Computer Software/Desktop Publishing(DTP) Graphic Designer 200
12 WEL-1-079/80 RE Mechanical Welding/Fabrication Welder 100
13 RAMC-1-079/80 RE Ref and AC Refrigeration and AC Mechanic 200
14 AF-1-079/80 RE Light Engineering Goods/Fitting and assembling Aluminum Fabricator 100
15 EMR-1-079/80 RE Electrical Electric Motor Rewinding Electrical Motor Re-winder 160
16 BE-1-079/80 RE Building Electrification Building Electrician 300
17 BE-2-079/80 RE Building Electrification Building Electrician 300
18 IE-1-079/80 RE Industrial  Electrification Industrial  Electrician 300
19 IE-2-079/80 RE Industrial  Electrification Industrial  Electrician 300
20 EAR-1-079/80 RE Electrical Appliances Electrical/Home Appliances Repairer 100
21 ConCC -1-079/80 RE Hospitality Food Production Continental  Cuisine Cook 100
22 CCC -1-079/80 RE Food Production Chinese Cuisine Cook 100
23 ICC-1-079/80 RE Food Production Indian  Cuisine Cook (Common Indian Cook) 200
24 BKR-1-079/80 RE Food and Beverage Service Baker 160
25 BAR-1-079/80 RE Food and Beverage Service Barista 340

 

Translate »
Join Our Community for Find Jobs , Events and Training Info

Job Application Form For Abroad

Personal Details:

Requirement Document:

Job Application Form For Nepal

Personal Details

Requirement Document